Om klubben og medlemskap

Formålsparagraf:

 

Klubbens formål er å fremme interessen for klassiske Porscher, samt bidra til vedlikehold av bilene. Klubben kan spre informasjon, arrangere møter, utstillinger, løp og ellers involvere seg i alle tiltak for å realisere formålet.

 

Klubben ble stiftet av en gruppe entusiaster 26 januar 1995. Klubben er registrert hos Porsche AG og er en del av et verdensomspennende nettverk av Porsche klubber.

 

 

Hvordan bli medlem:

 

Send oss en e-mail og vi sender en velkomstpakke som også inkluderer en giro. Når denne er registrert betalt, er du medlem av klubben.

 

Har du tilgang til Telegiro kan du sende oss kr. 500,- på konto 1638.03.97475 - Gjensidige Nor.

I tillegg er det fint om du sender oss en e-mail med telefonnummer, adresser, bilde av deg og bilen med mer slik at vi kan registrere deg i databasen. Har du spesielle ønsker, send oss disse også.

 

Medlemskap: Enhver med interesse for klassiske Porscher kan bli medlem av klubben (man må ikke eie egen bil). Medlemskap oppnås når medlemsavgiften er innbetalt og styret deretter godtar vedkommende som medlem. Medlemskap opphører ved manglende innbetaling av kontingent innen den frist styret setter eller når styret enstemmig beslutter at medlemskapet av annen grunn skal opphøre.

 

Årsmøte: Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 20 % av medlemmene ønsker det. Årsmøtet velger styre og fastsetter kontingent samt treffer beslutning i øvrige saker etter forslag fra et medlem.

 

Årsmøte ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges for det enkelte møte. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være meddelt styret innen 14 dager før årsmøtet avholdes eller besluttes behandlet på årsmøtet med minst 2/3-dels flertall.

 

Styre: Klubben skal ha et styre, valgt av årsmøtet. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt. Styret skal bestå av minst 2 personer, etter årsmøtets beslutning. Styret representerer klubben utad, iverksetter årsmøtets beslutninger og bestemmer for øvrig hvorledes klubben skal drives. Styret kan overlate nærmere angitte oppgaver til andre. Styremøte avholdes når formannen eller minst to andre styremedlemmer ønsker det.

 

Web: Ved spørsmål kontakt webmaster

 

 

 

 

Nyheter

Bli medlem

Om Porsche 356 klubben